Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to fundamentalny aspekt każdego obiektu budowlanego, mający znaczenie w ochronie życia ludzkiego oraz mienia. Większość naszego życia toczy się wewnątrz różnych budynków, dlatego warto, aby były one zaprojektowane i zbudowane zgodnie z najwyższymi standardami ochrony przeciwpożarowej.

Ochrona przeciwpożarowa w prawie budowlanym

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 305/2011 wyróżnia bezpieczeństwo pożarowe jako jedno z siedmiu podstawowych wymagań stawianych obiektom budowlanym. Zgodnie z nim, budynki muszą być zaprojektowane i skonstruowane w sposób, który zapewnia:

  • Zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas w przypadku pożaru.
  • Ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania ognia i dymu.
  • Ograniczenie rozprzestrzeniania pożaru na sąsiednie obiekty.
  • Możliwość ewakuacji ludzi i interwencji ekip ratowniczych.

W Polsce, przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego są również szczegółowo opisane w ustawie o prawie budowlanym oraz w akcie wykonawczym – rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Rozporządzenie o warunkach technicznych określa konieczność uwzględnienia bezpieczeństwa pożarowego już na etapie projektowania. Obejmuje to m.in. podział na strefy pożarowe, klasyfikację odporności pożarowej, długości dróg ewakuacyjnych oraz zastosowanie odpowiednich materiałów.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej stanowi kolejny element prawny w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Ustawa ta obejmuje działania prewencyjne oraz procedury ratownicze, w tym zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru oraz zapewnienie odpowiednich sił i środków do jego zwalczania.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, odpowiedzialność za bezpieczeństwo przeciwpożarowe spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach obiektów. Obowiązują ich to do zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji osobom przebywającym w obiekcie, zapoznania pracowników z przepisami i procedurami ewakuacyjnymi i ustalenia procedur postępowania w razie pożaru.

W obiektach użyteczności publicznej należy zadbać o dostosowanie dróg ewakuacyjnych i procedur bezpieczeństwa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obejmuje to między innymi zastosowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych i znaków bezpieczeństwa, dostępność informacji dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu, oraz zapewnienie bezpiecznych miejsc oczekiwania na ewakuację.

 

Specjalistyczne sklepy z wyposażeniem przeciwpożarowym

Sklep ppoz zaopatruje budynki gospodarcze i mieszkalne w specjalistyczne narzędzia ochrony przeciwpożarowej, które zapewniają bezpieczeństwo zgodne z obowiązującymi przepisami działające na rzecz ochrony życia i zdrowia ludzi. Oferują one produkty i rozwiązania, które pomagają w zapobieganiu pożarom, ich wykrywaniu i gaszeniu. Doradcy takich specjalistycznych sklepów mogą pomóc w wyborze odpowiedniego sprzętu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa budowlanego oraz specyfiką danego obiektu.

By admin